Sans-serif

Aa

Serif

Aa

Font size

+ -

Line height

+ -
Light
Dark
Sepia

Regeringens strategi: Så ska Sverige digitaliseras

Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister, har släppt en digitaliseringsstrategi för Sverige. Strategin berättar hur landet ska digitaliseras för att stärka vår effektivitet och konkurrenskraft. Här kommer en sammanfattning.

I sin digitaliseringsstrategi intar Eriksson och hans kollegor en visionär hållning och menar att Sverige inte bara ska digitaliseras – landet ska dessutom bli världsledande inom det. Sveriges utmaningar inom vården, stadsbyggandet, transporter, klimat och dålig offentlig service kan allihop lösas genom digital innovation, menar de.

Svenska digitaliseringens två stora huvudutmaningar

 1. Det gamla Sverige måste ställas om
  Många kommer förlora jobbet när deras arbetsuppgifter tas över av robotar. Utbildning och kompetensutveckling behövs för att klara omställningen. Regeringen vill bygga ett trygghetssystem som hjälper människor i övergången mellan ett gammalt och ett nytt jobb.
 2. Förutsättningar för ett innovativt samhälle måste skapas
  Sverige ska fortsätta vara världsledande och innovativt. För att möjliggöra innovation kan radikala lagändringar behöva ske. Regeringen verkar exempelvis medvetna om att ett par tuffa arbetsmarknadspolitiska beslut kommer behöva tas, i takt med att den fackligt oreglerade delningsekonomin blir vanligare som arbetsform.

Fem nationella delmål för digitaliseringen

D-kompetens: Utbildning behövs när jobb automatiseras

Den digitala kompetensen bland medborgare och institutioner måste höjas, och man ska börja redan i tidig ålder. Därför vill regeringen modernisera utbildningssystemet, och i framtiden ska både kod och källkritik stå på schemat.

För den vuxna befolkningen vill man satsa på vidareutbildning av befintliga anställda i takt med att fler jobb automatiseras och tas över av robotar. Sjukvården är ett exempel – där artificiell intelligens (AI) väntas kunna ställa diagnoser mycket effektivare än enskilda läkare framöver, varpå läkarnas arbetsuppgift behöver förändras.

Flexibel nätbaserad utbildning kan nog vara en effektiv metod för att vidareutbilda befolkningen löpande, menar regeringen. Det finnas redan flera leverantörer, exempelvis Codecademy och Udacity, där alla kan lära sig programmera på distans.

Alla medborgare ska ha en digital identitet

För att underlätta myndighetsservice föreslås inrättandet av en digital identitet, liknande hur Bank-ID fungerar.

“En digital identitet utgör en samhällskritisk infrastruktur och är en förutsättning för fortsatt utveckling av digital service till privatpersoner och företag. Det är avgörande för individers möjligheter att kunna ta del av digitala tjänster inom såväl den privata som offentliga sektorn genom att kunna styrka sin digitala identitet på ett enkelt och säkert sätt.”

Arbetsmarknaden ska vara mobil och trygg

Delningsekonomin möjliggör för individer och företag att sälja, hyra, låna och dela eller byta underutnyttjade tillgångar via digitala plattformar, t.ex. Uber eller Foodora. Den har många fördelar och kan effektivisera företagande, förenkla individers vardag samt bidra till en mer effektiv resursanvändning. Delningsekonomi-appar som Uber och Foodora har dessutom gjort det enklare för de som står utanför arbetsmarknaden att bli egenföretagare som styr över sin arbetstid och får provisionsbaserad lön.

Samtidigt är arbetsformen inte problemfri: det rapporteras om usla löner och usla arbetsvillkor. I takt med att 8-timmars-arbetsdagen blir obsolet och digitaliseringen möjliggör en “work on-demand”-modell hamnar regeringen i balansgången mellan total mobilitet på arbetsmarknaden och fackligt reglerad grundtrygghet.

“En arbetsmarknad som underlättar för entreprenörer och eget företagande ska eftersträvas, samtidigt som goda och rättvisa villkor för arbetstagare, god arbetsmiljö och goda möjligheter till omställning säkras.”

Erik Wisterberg, reporter på Breakit, jobbade undercover som cykelbud i delningsekonomin under två veckor.
Breakit-reportern Erik Wisterberg provjobbade som cykelbud i delningsekonomin under två veckor, och avslöjade i ett reportage hur lite man tjänar. Foto: Breakit

Statlig data ska bli tillgängligare

Staten genererar stora mängder intern data, exempelvis genom vägsensorer eller digitala formulärsvar hos myndigheter. Den offentliga datan kan vara användbar för många entreprenörer; därför ska den i största möjliga mån bli tillgängligare. Detta kan möjliggöras genom att regeringen uppmuntrar fler initiativ för öppen data, liknande Open Data Stockholm.

”Myndigheterna bör aktivt sträva efter att möjliggöra ett effektivt vidareutnyttjande av offentlig information för att underlätta framväxten av en informationsmarknad.”

Staten ska driva på teknikutvecklingen

Regeringen inser att staten har en viktig roll i teknikutvecklingen. Många nyckelteknologier idag, exempelvis internet självt, utvecklades först i statligt finansierade laboratorier. Staten har råd att forska inom mer experimentella områden med hög risk, som vore för dyra för privata företag att grundforska inom.

Elva prioriterade forskningsfält just nu

 1. Automatiserad behandling av stora datamängder
 2. Insamling av data
 3. Öppna data
 4. Molnteknik
 5. Robotik
 6. Artificiell intelligens
 7. Datorer med mycket hög kapacitet (high computing)
 8. Blockchain
 9. 5G-teknik
 10. Sakernas internet (“Internet of Things”)
 11. Etik för robotar

Staten ska vara entreprenörsstödjande

Det ges även direkta exempel på hur offentlig sektor kan arbeta för att stötta privata aktörer.

 • Driva på utbyggnaden av 5G-nätet
 • Anordna projekttävlingar för entreprenörer,
 • Skapa testbäddar för experiment,
 • Effektivisera immaterialrätten
 • Skapa guider som hjälper små- och medelstora företag att digitalisera sig själva
 • Smart cities – smarta elnät och transportlösningar som minskar klimatpåverkan ska främjas
 • Öka servicen på landsbygden – exempelvis kan en mer jämställd vård skapas när läkardiagnostisering, provtagning och kirurgiska ingrepp kan ske på distans.
 • Inga fler blanketter – myndigheters ärendehantering ska ske på nätet. Ett framgångsexempel som lyfts är portalen verksamt.se, som gjort det enkelt att registrera företag.

Om startup-scenen
Många startup-företag utvecklar digitala lösningar som har potential att förbättra och effektivisera utbildning, vård, omsorg, arbetsförmedling, städernas infrastruktur och andra samhällsfunktioner. En stark svensk startup-scen är viktig för det svenska innovationsklimatet och kan bl.a. främjas genom den offentliga sektorns efterfrågan på de digitala tjänster som utvecklas. Det är också betydelsefullt att stödja insatser som stärker internationell attraktionskraft för Sverige som startup-scen.”

Gemensam standard för dataflöde i hela landet

Dagens vårdsektor lider av stora IT-problem, som främst beror på att nästan alla landsting använder olika journalsystem, vilka inte pratar med varandra. För att uppnå kvalitet, effektivitet och tempo i offentlig sektor krävs att data flödar effektivt mellan olika system och tjänster. Därför behövs gemensamma standarder.

[bsc_button size=”lg” style=”primary” block=”false” title=”Läs hela digitaliseringsstrategin här” url=”http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/05/for-ett-hallbart-digitaliserat-sverige—en-digitaliseringsstrategi/” target=”_blank” nofollow=”false”]


Fotnot: Omslagsbilden är ett montage